VAM

Nieuws van de VAM

Met enige regelmaat zullen hier actuele ontwikkelingen worden vermeld met betrekking tot certificering en restauratiekwaliteit in het algemeen en met betrekking tot de VAM in het bijzonder.

————
5 september 2014
Gisteren heeft een eerste klankbordgroepoverleg plaats gevonden met als doel om te komen tot een Modelbestek voor de Restauratie in STABU-systematiek. Om een zo breed mogelijke input te krijgen waren er vertegenwoordigers aanwezig uit verschillende disciplines, zoals de ERB (Erkende Restauratie Bouwbedrijven) en de VAWR (Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie). Ook de VAM (Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg) was bij dit overleg met twee vertegenwoordigers aanwezig.

————
4 september 2014
Goed Nieuws. Het aantal gecertificeerde restauratiebureaus is uitgebreid met Bouwburo Vitruvius BV te Asperen. Recent heeft Vitruvius het EMA-certificaat en de Module Bouwtechnisch Advies Monumenten deel A en B behaald. Gefeliciteerd!

————
25 mei 2014
Lakerveld ingenieurs- en architectuurbureau BV heeft opnieuw het EMA-certificaat behaald conform de nieuwe BRL EMA (Erkend Monumenten Adviesbureau) en de Module Bouwtechnisch Advies Monumenten deel A en B.

————
5 april 2014
Monumentenadviesburo Conserf heeft opnieuw het EMA-certificaat behaald. Conserf is het eerste bureau dat is gecertificeerd conform de nieuwe BRL EMA (Erkend Monumenten Adviesbureau) en de Module Bouwtechnisch Advies Monumenten deel A en B.

De BRL EMA en de Module Bouwtechnisch Advies Monumenten is vastgesteld op 29 november 2013 door het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg, tevens beheerder van de BRL en betreffende Module EMA.

————
19 februari 2014
Bouwburo Vitruvius heeft zich aangemeld als aspirant lid bij de VAM.

————
17 januari 2014
Vandaag heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden bij Hobéon. Leden van de VAM, potentiele bureaus voor certificering, auditors, restauratiearchitecten en belangstellenden waren aanwezig bij de presentatie van de Beoordelingsrichtlijn Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL EMA) en de Module Bouwtechnisch Advies Monumenten (Module EMA). De BRL EMA en de Module EMA zijn een omzetting van de Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureaus (EMA) waarbij een professionaliseringsslag heeft plaatsgevonden.
De meerwaarde van de omzetting naar BRL en Module is:
- meer duidelijkheid voor betrokken partijen,
- uniforme terminologie,
- paragraaf restauratie-ethiek, en
- afstemming met STABU 3 (eind 2014/ begin 2015).

Tijdens de bijeenkomst heeft Michiel van Hunen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een presentatie gehouden over Restauratiekwaliteit: restauratie-ethiek in BRL Onderhoud & Restauratie en Klaas Boeder over de URL-Geveltimmerwerk.

Het beheer van de BRL EMA en de Module EMA valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten.

Het doel van gecertificeerde monumentenadviesbureaus is het garanderen en bevorderen van de kwaliteit in de voorbereiding en uitvoering van restauraties en bij onderhoud van monumenten. Door middel van een onafhankelijke toets wordt de kennis, kunde en kwaliteit van de gecertificeerde bureaus gewaarborgd, waardoor het voor opdrachtgevers een meerwaarde heeft gecertificeerde bureaus in te schakelen. Aan de kennis van de restauratiemethodiek hoeft bij dergelijke partijen immers niet te worden getwijfeld.

————
14 oktober 2013
Om eigenaren en beheerders van monumenten te ondersteunen bij het vakkundig laten herstellen van schade aan hun gebouw, heeft de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg de publicatie ‘Praktische tips voor vakkundig herstel’ uitgebracht. Deze publicatie is te bestellen bij de stichting ERM.

————
27 september 2013
De ethische code is op 1 punt aangepast. Er is een punt toegevoegd dat gaat over de kwetsbaarheid van een aangesloten bureau bij uitval door ziekte of ongeval of overlijden van eigenaar/directeur Download de nieuwe versie.

————
10 juni 2013
Wilt u een korte uitleg over de VAM? Download dan de brochure.

————
22 april 2013
In nauwe samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten komt de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) met een website die gemeentelijke toezichthouders en handhavers in hun werk kan ondersteunen.

Bij de VAM zijn erkende Monumenten Adviesbureaus aangesloten waar de restauratiekwaliteit van zowel planvorming als uitvoering hoog in het vaandel staat.

————
28 maart 2013
Op woensdagmiddag 24 april a.s. organiseert de stichting ERM een kennisbijeenkomst voor projectleiders en bouwbegeleiders namens opdrachtgevers. Het gaat hierbij om project- en bouwbegeleiding van restauratieprojecten. Het thema van deze kennisbijeenkomst is ‘Ervaringen en dilemma’s bij restaureren’. Aanmelden via de website van de stichting ERM.

————
21 maart 2013
De stichting ERM neemt de regeling Erkend Monumenten Adviesbureau in beheer. Echter voor het zover is, zal de bestaande regeling Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA) nader worden uitgewerkt in een beoordelingsrichtlijn (bevat de bedrijfsvoering en certificering) en een uitvoeringsrichtlijn (bevat de kwaliteitseisen aan de producten van de monumentenadviesbureaus).

————
8 maart 2013
De nieuwe BRIM regeling kent een artikel 21 waarin de juridische mogelijkheid wordt gegeven om bij het vaststellen van een subsidie tevens kwaliteitseisen te stellen.

Artikel 21: Verplichtingen bij de uitvoering van werkzaamheden
De minister kan de subsidieontvanger verplichten (onderdeel e) werkzaamheden uit te voeren volgens in de beroepsgroep geldende normen.

Hoe dit moet gebeuren zal worden uitgewerkt door de RCE (project ‘juridische verankering van kwaliteitsnormen’). De bedoeling is dat de conclusies beschikbaar zijn voordat de eerste BRIM beschikkingen (20 weken na 1 april 2013) worden afgegeven.
In 2012 heeft het Europees Hof van Justitie een uitspraak gedaan waarvan de strekking is dat een overheidsdienst bij een aanbesteding niet mag vragen om een certificaat maar wel allerlei technische specificaties mag opgeven waaraan het product of de opdrachtnemer moet voldoen. ERM sluit hierbij aan door prioriteit te geven aan uitvoeringsrichtlijnen (eisen aan product of werk) boven beoordelingsrichtlijnen (eisen aan bedrijfsvoering en het certificeren). De aanbestedende overheid mag wel verwijzen naar de eisen in de uitvoeringsrichtlijnen. Tevens mag men eisen dat de inschrijver aantoont dat hij / zij voldoet aan die eisen. Dat kan uiteraard het eenvoudigst door het overleggen van een certificaat.

————
Maart 2012
Momenteel hebben twee nieuwe bureaus zich aangemeld voor certificering. Bij certificering van deze beide bureaus komt de teller op 7 te staan. Wie volgt?

————
Februari 2012
Begin dit jaar heeft restauratiearchitectuur BBM te Raamsdonksveer het certificeringstraject met positief gevolg doorlopen. Zij zijn het vijfde bureau dat voldoet aan de erkenningsregeling ’Monumenten Adviesbureaus (EMA)’.

————
Januari 2012

Eind vorig jaar heeft restauratie advies en begeleidingsbureau rab te Den Haag het certificeringstraject met positief gevolg doorlopen. Zij zijn het vierde bureau dat voldoet aan de erkenningsregeling ’Monumenten Adviesbureaus (EMA)’.

————
6 september 2011

De VAM in het nieuws Monumenten.nl.

————
30 augustus 2011

Vandaag heeft de eerste toogmiddag van de Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM) plaatsgevonden in het gebouw van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Erkenningsregeling (EMA) is gepresenteerd en een aantal sprekers hebben een praktische en zinvolle toelichting gegeven. De sprekens waren:
1.) Introductie VAM en EMA door Martijn van der Steen (interim voorzitter VAM);
2.) MoMo, Restauratiekwaliteit in de monumentenzorg en de ERM door Michiel van Hunen (programmaleider Restauratiekwaliteit RCE);
3.) Erkenningsregelingen in de praktijk door Wienke Blomen (directeur Hobéon Certificering);
4.) Toelichting op de EMA door Miranda Maring (adviseur Hobéon certificering); en
5.) De ervaringen van een geauditeerd bedrijf door Henk Lakerveld (Lakerveld ingenieurs- & architectuurbureau BV).

Als sluitstuk van de toogmiddag zijn de eerste drie certificaten overhandigd aan de drie Pilot bedrijven.

Vanaf vandaag kunnen potentiele bureaus zich aanmelden om het certificeringstraject te doorlopen.

De Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureaus is ‘hier’ te downloaden.

————
29 Juni 2011

Door middel van ‘deze brief’ willen wij u graag op de hoogte brengen van de ontwikkeling omtrent de certificering van monumenten adviesbureaus die wij als VAM zijnde enige tijd geleden geïnitieerd hebben.

————
6 December 2010 (korte samenvatting art. in Volkskrant van 6-12-2010)

‘Inspecteurs monumenten klussen bij’

Architecten en bouwkundig adviseurs stappen naar de mededingingswaakhond NMa omdat de door de overheid gesteunde Monumentenwacht oneerlijk zou concurreren en de belasting zou ontwijken.

De kwestie draait om de commerciële activiteiten die veel Monumentenwachten sinds de laatste jaren ontplooien.

Sinds het jaar 2000 bieden bijna alle Monumentenwachten ‘aanvullende diensten’ aan. Bijvoorbeeld het opstellen van onderhoudsplannen en het begeleiden van restauraties. En dat, stellen de belangenvereniging van architecten in de restauratiebranche (VAWR) en de vereniging voor adviesbureaus in de monumentenzorg (VAM); is oneerlijk.

‘De slager keurt hier zijn eigen vlees‘, zegt VAWR-voorzitter Evert Jan Nusselder. ‘De Monumentenwacht heeft 22-duizend leden, die krijgen tegen een zwaar gesubsidieerd tarief inspecties van hun gebouwen. Als zo’n inspecteur vaststelt dat er achterstallig onderhoud is, verwijst die gemakkelijk door naar zijn eigen organisatie, afdeling aanvullende diensten. Een paar jaar later moet die inspecteur het werk van zijn collega’s beoordelen. Dat heeft de schijn van belangenverstrengeling.’

Jörg Franken, voorzitter van de VAM, zegt dat: ‘de organisatiekosten van de Monumentenwachten zijn vrijgesteld van btw, dus als ze al belasting in rekening brengen, dan gaat het maar om een klein gedeelte van de dienst die ze leveren. Wij kunnen daar als commerciële bureaus echt niet tegen concurreren.’

Fred Vos, directeur Monumentenwacht Nederland, vindt het ook ongelukkig dat er binnen een gesubsidieerde organisatie die is vrijgesteld van belastingplicht diensten worden geleverd waarover wel belasting wordt geheven. ‘Ik ben van mening dat de Monumentenwachten genoeg hebben aan hun kerntaken.

Vragen van het Kamerlid De Liefde (VVD) over het bericht dat de Monumentenwacht oneerlijk zou concurreren en belasting zou ontwijken.

————
10 November 2010

Als vervolg op 16 september heeft vandaag de tweede gespreksronde plaats gevonden. De regeling wordt definitief gemaakt. Het streven is de regeling te presenteren op de restauratiebeurs. Dan vinden de pilots plaats en een toogdag, waarna de eerste bureaus gecertificeerd kunnen worden.

————
17 September 2010

Gisteren (16 september) heeft een constructief gesprek bij de RCE plaats gevonden over de module bouwtechnische bureau’s van de concept-erkenningsregeling. Een twaalftal bureau’s waren uitgenodigd/ aanwezig. Gezegd kan worden, dat allen het nut en de noodzaak van een erkenningsregeling onderschrijven en positief zijn over de concept-erkenningsregeling. De inbreng van de verschillende bureau’s wordt in de regeling verwerkt, waarna een tweede ronde plaatsvindt voor de fijnafstelling.

————
25 Augustus 2010

De inhoud van de Erkenningsregeling bevindt zich in de eindfase. Voordat de Erkenningsregeling definitief wordt gemaakt, zal op 16 september a.s. een overleg plaatsvinden met een groep monumenten adviesbureaus. De inbreng van deze bureaus zal meegenomen worden in de regeling. Verwacht wordt dat medio november de Erkenningsregeling gereed is.

De bedoeling is om eind 2010 – begin 2011 de eerste toogdag te houden.

————
29 Maart 2010

De VAM in het nieuws Monumenten.nl.

————
24 Februari 2010

Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de inhoud van de Erkenningsregeling. Om u alvast inzicht te geven in de structuur van de verschillende modules binnen deze Erkenningsregeling, is onder ‘Downloads’ een overzicht geplaatst.

————
19 Februari 2010

De statuten voor de oprichting van de Vereniging Adviesbureaus Monumentenzorg (VAM) zijn op 18 februari j.l. ondertekend door de notaris, de voorzitter en de secretaris. De VAM is een feit.
De statuten zijn te raadplegen onder het onderdeel ‘Downloads’.

————
10 Februari 2010

In het proces van de totstandkoming van de EMA worden een aantal stappen gezet. Een van deze stappen is het formuleren van een ethische code. Deze code gaat een onderdeel vormen van de erkenningsregeling.
De ethische code is te raadplegen onder het onderdeel ‘Downloads’.

————
Najaar 2009

Momenteel wordt door de initiatiefgroep VAM gewerkt aan de totstandkoming van de Erkenningsregeling Monumenten Adviesbureaus (EMA). De initiatiefgroep bestaat uit de eerste leden van de VAM en een vertegenwoordiger van Hobéon Certificering.

Het besluit tot een erkenningsregeling te komen is in juli jl. genomen tijdens een bijeenkomst in de neorenaissancezaal van Hobéon Certificering in Den Haag. Sindsdien zijn in een drietal bijeenkomsten het doel van de vereniging, het principe van de erkenningsregeling en de statuten geformuleerd. Voor de vergaderingen is de initiatiefgroep te gast bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.